Anlita oss

Hälsinglands Museum har gedigna kunskaper om länets kulturmiljöer och arbetar för att bevara, vårda och utveckla dessa på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Vårt verksamhetsområde är mångsidigt och spänner från medeltid till nutid. Röda stugor och modernistiska villor, medeltida kyrkomiljöer och bruksmiljöer förmedlar alla kunskap om historiska samhällsförhållanden, levnadsvillkor och estetiska ideal. Museets antikvarier arbetar alla med frågor som rör kulturarvets vård och utveckling och bidrar gärna till kunskapsspridning inom vårt verksamhetsfält.

På uppdrag utför vi olika typer av inventeringar, utredningar, antikvariska kontroller och dokumentationer. För vissa ombyggnationer kan bidrag sökas från Länsstyrelsen, kontakta oss så hjälper vi till med era ansökningar. Muséet kan agera remissinstans till länets kommuner, vid lov- och planärenden. Inom ombyggnads- eller restaureringsärenden kan vi anlitas som antikvariskt medverkande. Enklare rådgivning åt allmänheten utför vi kostnadsfritt. Utredningar och andra kunskapsunderlag genomförs på konsultbasis.

Vi utför

  • Antikvarisk medverkan
  • Kyrko­antikvariska uppdrag
  • Miljökonsekvens­beskrivningar (MKB)
  • Förunder­sökningar
  • Underhålls- och åtgärds­program
  • Inventeringar och dokumentationer
  • Kulturmiljö­program
  • Informations­insatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
  • Rådgivning, bidrags­ansökan och byggnads­vård
  • Planer och bygglov

 

Kontakt