Om religion, flykt och identitet

Kan en individ handla i enlighet med sin religion? Är frågor som rör religion aktuella idag, eller tillhör de en svunnen tid? Bör de som beviljats asyl i Sverige vara tacksamma, eller är asylrätten en självklar mänsklig rättighet? Hur gestaltas religiös och etnisk mångfald i filmens värld? Vilka attityder fanns till flyktingar i Sverige 1944?

Studiematerialet arbetades fram av i samband med en konferens för unga 2016. Materialet syftar till att öka elevernas kunskaper om och förmåga att kritiskt reflektera kring historiska och samtida händelser och att relatera dem till större sammanhang. Uppgifterna är utformade för att träna elevernas förmåga att söka information och att förhålla sig källkritiskt till den, att analysera komplexa sammanhang och att väga motstridiga argument

Uppgifterna utgår från historiska och samtida händelser och personer och ifrån populärkulturen. Diskussions- och samtalsövningar blandas med läs- och skriv- och researchuppgifter. Uppgifterna varierar i omfattning och kan anpassas utifrån vad som passar eleven och studiegruppen.

Materialet är indelat i tre teman:

  • Att fly
  • Religion och tro
  • Identitet och representation

Målgrupp

Materialet kan användas av elever i årskurs 9, gymnasium, SFI och vuxenutbildning och knyter an till skolans läroplaner i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Materialet är producerat av Hälsinglands museum.
Formgivning: Åsa Jägergård.
Med stöd av Region Gävleborg.

JAG ÄR DU – lärarhandledning