En kvinna och två barn går upp för en kyrktrappa under ett lunettfönster.

Kyrkorummet

En religionsövergripande upptäcktsfärd genom tid och plats.

Kan vi se spår av globalisering i kyrkorummet? Hur har förväntningarna på kyrkobesökares uppförande förändrats över tid? Hur betraktas frågan om att avbilda gud eller profeter inom olika religiösa traditioner?

Vi utgår från kyrkans estetik och historia för att undervisa om teman som har beröringspunkter till flera religiösa traditioner och till religion som samtida och historiskt fenomen. Kyrkorummet med sin långa historiska kontinuitet och sitt symbolspråk blir rum för kunskapsförmedling och tanke.

Visningarna innehåller inslag av dramapedagogik. Varje tema inleds med att eleverna får en uppgift som knyts samman med historiska skeenden eller en samtida samhällsdiskussion.

Visningsupplägg:

Visningarna inleds med ett samtal om kyrkans historiska och samtida roll. Eleverna får reflektera över vad platsen betyder idag och vad den har betytt ur ett historiskt perspektiv. Efter introduktionen följer visningen följande teman:

  • Det heliga Uppfattningar av det religiösa och/eller det sekulära heliga. Är religiösa byggnader – eller vissa delar av dem – speciella, eller helt vanliga, platser? Hur ser det ut i situationer av krig och konflikt?
  • Från bild till ord Hur har kyrkorummets utseende och kyrkobesökarens beteende förändrats från medeltiden till idag? Hur har olika religioner sett på bilder och bildförbud?
  • Världen i rummet Hur kan man se spår av influenser från olika delar av världen i kyrkans interiör och arkitektur? Av olika historiska epoker? På vilka sätt speglar kyrkorummet olika skeenden i samhället?

Praktisk information och koppling till läroplaner: För elever på gymnasium, vuxenutbildning samt konfirmandgrupper. Visningarna knyter an till gymnasieskolans läroplan i religionskunskap. Visningar kan ges på svenska eller engelska.

Visningarna kan göras 60-90 minuter långa och ges för grupper om 10-25 elever inom ramen för undervisningen i religionskunskap, historia, samhällskunskap och engelska.

Visningarna ges i samverkan med olika församlingar i och utanför Gävleborgs län.

Bokning och frågor