Religion, politik och radikalisering

I media rapporteras dagligen om rörelser som driver en våldsbejakande och i vissa fall våldsförhärligande ideologi som de menar har teologisk och politisk grund i islam. Daesh/ISIS och Boko Haram är samtida exempel på sådana rörelser. Våldsbejakande rörelser och extremism är dock bara en liten del av allt det som kan benämnas politisk islam.

Vad är politisk islam och vilka tanke- och idétraditioner finns där? Hur hänger religion och politik samman i islamisk tradition? Hur kan radikalisering förstås?

I lektionen tar vi avstamp i samtida händelser och gör sedan historiska tillbakablickar för att på ett enkelt sätt introducera eleverna till temat politisk islam. Eleverna ska få en nyanserad och fördjupad förståelse för begrepp kopplade till politisk islam och radikalisering. Eleverna ska också få en övergripande förståelse i hur relationen mellan religion och politik kan förstås inom islamiskt tradition.

Vi använder konkreta exempel på muslimska tänkare och arbetar bildbaserat.

Tidsåtgång: 75 – 90 min. Ges på skolan eller i hörsalen på Hälsinglands museum.
Målgrupp: gymnasium (religionskunskap 2), vuxenutbildning.

Kontakt och bokning