Träskulptur föreställande motivet Anna själv tredje.

Haaken Gulleson och sengotisk träskulptur i Norrland

Under åren 2015-2017 pågår ett projekt kring senmedeltida träskulptur ur ett norrländskt perspektiv på Hälsinglands museum. Arbetet drivs av antikvarie Lars Nylander och finansieras av externa fondmedel.

Vid reformationens början fanns 150 kyrkor i det som idag är Norrland. 1400-talets slut och 1500-talets början karaktäriseras av ekonomisk välgång, något som även gällde kyrkan. Många kyrkor byggdes ut, nybyggdes eller försågs med valv. Konsten stod högt, och kyrkorummen smyckades av kalkmålningar och altarskåp, och andra liturgiska föremål – som skrudar och nattvardssilver – köptes in.

Preliminära beräkningar visar att varje kyrka i medeltal hade ett högaltarskåp, ett triumfkrucifix, ett mindre krucifix och sju helgonskåp. Vissa församlingar har bevarat mycket mera än så, från Bollnäs kyrka har bevarats två stora altarskåp, fem krucifix, tjugo helgonskåp och ett par fragment. Ungefär 1 500 altarskåp och träskulpturer bör ha funnits när reformationen inleddes. Idag återstår ca 20% av detta, ungefär 300 verk. Detta är ett stort antal sett i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Hälsinglands museum har en stor samling medeltida träskulptur, inte minst av Haaken Gulleson, verksam ca 1490-1530. Docent Lennart Karlsson har i sina böcker (1996, 2002, 2005) påvisat en ”norrländsk egenart”, en speciell stil, som Haaken Gulleson och konsthantverkare i dennes närhet företrädde.

Projektet syftar till en dokumentation och inventering av all medeltida träskulptur i Norrland. En katalog skall upprättas och till detta material skall frågor om ikonografi, funktion, liturgi, bruk, datering, tillkomst, stil och tradering ställas.

Under 2015 och 216 har 85 kyrkor från Årsunda i söder till Övertorneå i norr inventerats. Ca tio kyrkor som har medeltida skulpturer återstår att inventera under 2017, då även materialet skall sammanställas.

Kontakt