Arkeologi

De forntida föremålen är till största delen från Hälsinglands område och perioderna sten-järnåldern. I samlingarna finns föremål från Hedningahällan i Enånger, en liten bergklack med en yta av 25×25 meter, som användes som säsongsboplats för specialiserad sälfångst under yngre stenåldern (ca 2000–1800 före vår tidräkning). Fynden består av brända ben från säl, kvartsavslag från redskapstillverkning och sönderbrända stenar från matlagning. Dessutom keramikskärvor mönstrade som grop-, kam- och snörkeramik.

I den gamla segelleden längs kusten ligger Drakön, på dess sydöstra sida fanns under medeltiden en skyddad hamn, St Olovs hamn. Under 1970-talet undersöktes några av lämningarna arkeologiskt och man fann både rester efter fiskarnas vardagsliv men även några finare bronser, stengods och mynt. Föremålen har daterats från 12-1300-tal fram till 1400-talet.