Beställ bilder

Vi kan digitalisera och leverera bilder från museets arkiv och samlingar för en avgift. För studenter är leveransavgiften alltid gratis på ett begränsat antal bilder om användningen är i ickekommersiellt syfte. För mer information, se våra avgifter och villkor vid leverans av bildmaterial:

Avgifter och villkor vid leverans av bilder

Senast uppdaterad 2021-02-03.

Bildbeställning